1. Donar visibilitat i valor al treball i experiència de cura realitzat fonamentalment a les llars i per les dones

a. Redefinir el sistema de seguiment de l’activitat de les persones i tots els indicadors per posar en relació el treball remunerat, el treball de cura i la sostenibilitat del planeta, a la fi de conèixer la realitat i planificar polítiques públiques que permetin actuar sobre les desigualtats per raó de sexe: Redefinir l’enquesta de població activa (EPA) i l’Enquesta d’Usos del Temps (EUT), afavorint la seva relació, anàlisi i interpretació conjunta

b. Incorporar al PIB les hores del treball de cures i de reproducció social (mesura de transició fins aconseguir la transformació del model econòmic)

c. Fixar una pensió mínima digna per a totes les dones jubilades que no van cotitzar (o no van cotitzar prou) pels seus treballs (a casa o fora de casa, remunerats i no remunerats)

d. Reforçar els drets laborals de les treballadores de la llar i ratificació del conveni 189 de l’OIT

e. Reconeixement de tots els drets laborals a les persones que tenen cura de familiars dependents

Anuncis

2. Racionalitzar els horaris a la nostra societat d’acord amb les necessitats de les persones i les dinàmiques socials

a. Harmonització dels horaris laborals amb els de treballs de cura, escolars, de cultura, d’oci, del comerç, de participació ciutadana…

b. Reducció de la jornada laboral (diària, setmanal, mensual i anual)

c. Eliminació de la lliure disposició empresarial sobre la distribució irregular de la jornada laboral de les persones treballadores

3. Polítiques públiques universals, de qualitat i equitatives, que posin en el centre les necessitats de les persones

a. Garantir els serveis públics de salut, educació i autonomia personal (dependència)

b. Recuperar els serveis de salut públics la provisió o gestió dels quals ha estat privatitzada

c. Escoles bressol públiques i gratuïtes des del 0 anys

d. Assegurar la titularitat pública dels recursos naturals del país (costes, boscos, aigua, terra, gas, energia elèctrica, aire, mar, rius, parcs naturals, sòls rústics, autopistes-autovies…) assegurant la gestió pública dels béns comuns

e. Incentivar l’ús dels transports públics extensiu a tot el territori amb polítiques de tarifes populars

4. Intervenir de manera immediata sobre els col•lectius que estan en situació de vulnerabilitat social i pobresa

a. Garantir una renda mínima de subsistència a les persones no incloses en el treball remunerat , com a mesura transitòria fins a disposar de la Renda Bàsica Universal que pugui eliminar les prestacions assistencialistes actuals

b. Pacte contra la Pobresa energètica. Recuperar, ampliar segons les recomanació de l’UE i implementar les mesures aprovades pel Parlament de Catalunya

c. Aturada dels desnonaments i aplicació de les mesures aprovades pel Parlament de Catalunya

d. Aplicar la perspectiva de gènere a les ajudes a les persones en situació de necessitat que prioritzi les famílies monoparentals que majoritàriament estan encapçalades per la mare, i dones soles pensionistes

5. Cal un pacte de país que fixi les condicions bàsiques de benestar que fan que la vida sigui sostenible i digna, per damunt d’ideologies, conjuntures econòmiques i imposicions transnacionals

a. Es precís obrir un debat amb tota a ciutadania sobre quines són les condicions bàsiques que volem sostenir

b. Instaurar la Renda Bàsica Universal i eliminar totes les prestacions assistencials actuals (iniciativa Xarxa Renda Bàsica)

c. Repensar el model productiu i de consum, tot fomentant el cooperativisme, l’economia solidària i la producció agrícola de proximitat i ecològica

d. Sensibilitzar i actuar contra el malbaratament alimentari i energètic

e. Establir un sistema de pressupostos de gènere participatius tot garantint que els pressupostos posin en el centre les necessitats de les persones

f. Crear un sistema impositiu progressiu que eviti qualsevol privilegi fiscal a les rendes més altes i corporacions de tota mena, incloses les religioses

6. Pacte Nacional per l’ocupació digna

a. El treball remunerat és limitat. Cal repartir, entre a totes i tots, el treball remunerat disponible reduint les hores de la jornada laboral remunerada

b. Garantir l’eliminació de la discriminació salarial actual (a mateix lloc de treball un home cobra al voltant d’un 20% més que una dona)

c. Fixar un salari mínim interprofessional que permeti sostenir les necessitats bàsiques d’una vida vivible

d. Reforç de la negociació col•lectiva, especialment per a enfortir els drets laborals i socials que permetin a treballadores i treballadors la cura d’infants i persones dependents al seu càrrec, ampliant la flexibilització de la seva jornada més que no pas els permisos o reduccions de jornada

e. Establir permisos per naixement i adopció iguals per a dones i homes, intransferibles, obligatoris i pagats al 100% (iniciativa PPINA)

f. Reconèixer les mateixes proteccions-prestacions per a totes les persones tant autònomes com assalariades

g. Eliminar la precarització dels contractes de pràctiques, beques o altres modalitats contractuals que afecten especialment la població jove

h. Millorar la prevenció de riscos laborals

7. Garantir un sistema social i econòmic respectuós amb el medi ambient i la salut i clarament focalitzat al residu zero i a la justícia climàtica.

a. Analitzar l’impacte mediambiental en els cicles de producció des de la fabricació fins la comercialització i distribució, i les empreses haurien d’assumir els costos de recuperació ambiental

b. Prevenir la contaminació de qualsevol part del medi ambient a partir d’implementació de les lleis UE d’Eficiència Energètica. Fer una llei per la justícia climàtica, dotant-la de recursos suficients per desplegar un pla d’acció real per a la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, adaptació al canvi climàtic i prevenció contribuint a la lluita global per assegurar que l’increment de temperatura del planeta no superi els  1,5ºC

c. Signar els acords internacionals pel canvi climàtic i treballar a nivell internacional per aconseguir acords vinculants per a fer efectiva la justícia climàtica, signar declaracions internacionals com la Carta dels Drets de la Terra, la Declaració de Nyéléni i la Declaració de Dones de la Terra per a l’acció climàtica i incorporar  el concepte de “refugiada climàtica” en la política i protocols d’actuació ver les persones refugiades

d. Garantir les condicions reals per al desenvolupament de la producció ecològica d’aliments i suprimir els conreus transgènics. Prohibició de l’ús d’herbicides tòxics com el glifosat per atemptar contra la salut pública i els ecosistemes naturals de la nostra terra

e. Garantir el coneixement explícit de la ciutadania sobre els productes que contenen alguna substància transgènica o que han consumit transgènics i/o  que contenen substàncies tòxiques per a la salut

f. Els menjadors que depenguin de l’administració han d’oferir alimentació fresca local i ecològica, amb eliminació dels productes industrials i importats que no tenen un etiquetatge clar sobre la presència de substàncies transgèniques,  els additius i conservants alimentaris, així com altres de disruptors endocrins

g. Garantir el desenvolupament urbanístic planificat sense perjudici de la vida de les persones ni la seva salut, tot defensant el territori, els espais naturals i els sòls rústics, apostant per la rehabilitació d’espais abans de les noves construccions, i fer que les nostres ciutats siguin sostenibles social i energèticament

h. Incorporar en els diagnòstics i avaluacions urbanes eines d’anàlisi que trenquin amb les jerarquies socials que prioritzen determinats usos dels espais com Auditoria de gènere urbana i l’Auditoria de seguretat urbana amb perspectiva de gènere (iniciativa Col·lectiu Punt 6)

i. Revisar la Llei de residus del Parlament català per si cal adequar-la a la directiva Marc Europea i implantar-la a totes les viles i ciutats de l’estat català i fer la transició cap a un estat residu zero

j. Desenvolupar un model tecnològic sostenible i just a tots nivells.

k. Protegir el patrimoni natural del territori amb màxim respecte per la conservació de les espècies. Lo riu és vida.

8. Creació del Sistema Energètic de la República Catalana fonamentat en les energies renovables i l’eficiència energètica

a. Creació d’una nova llei del sistema elèctric nacional, que garanteixi la plena titularitat pública, promogui l’ús i el desenvolupament d’energies renovables, penalitzi la producció d’energies fòssils i asseguri la transició d’energies fòssils a renovables.

b. Destinar inversions al desenvolupament de les polítiques d’Eficiència Energètica i d’autoabastiment d’energies renovables.

c. Implementar les partides econòmiques d’I+D en energies renovables i la fusió neta.

d. Ús del 100% d’energies renovables en els edificis públics, transports i infraestructures públiques, promovent ciutats sostenibles energèticament.

e. Tancament de les nuclears del territori de la República Catalana, totes obsoletes.

9. Fer efectiva la protecció i el benestar dels animals en tots els àmbits

a. Incloure criteris de respecte, protecció i benestar animal en totes els convocatòries públiques de subvencions, licitacions, concursos, contractacions … per assegurar que amb diners públics no es maltracten animals

b. Facilitar serveis veterinaris gratuïts per a animals en llars amb pocs recursos

c. Garantir un tracte ètic en els casos en que l’experimentació amb animals és imprescindible i incentivar el desenvolupament i l’ús d’alternatives sense animals en l’experimentació

d. Establir que les despeses veterinàries siguin deduïbles en la declaració de la renda

e. Eradicar el maltractament animal i incloure els delictes de maltracte animal en el codi penal, sense atenuants per tradició ni per la gravetat lesions

f. Incloure en el disseny curricular del sistema educatiu continguts per promoure el respecte als animals i la defensa dels seus drets

g. Assegurar que els mitjans de comunicació públics no retransmeteixen espectacles, esports ni festeigs amb animals ni es publiciten anuncis que promouen el maltractament i vulneren els drets dels animals

h. Afavorir l’adopció i l’acollida front la compra-venda d’animals domèstics i exòtics. Cap sacrifici als refugis ni colònies d’animals

i. Permetre l’entrada d’animals domèstics a les cases i pisos d’acollida per a dones que pateixen violència masclista, així com en albergs municipals

j.  IVA reduït pels serveis veterinaris i menjar d’animals domèstics

k. Dotar de recursos suficients per a la realització d’inspeccions regulars a granges, explotacions ramaderes, gallines, conills, piscifactories…amb desplegament de sancions greus si no es garanteix el benestar animal

l. Identificació de qualsevol substància transgènica, tòxica i artificial en els pinsos domèstics i industrials

m. Reconèixer per llei els drets dels animals a una vida digna

10. Polítiques públiques que impulsin la igualtat països del nord i del sud, la desmilitarització del planeta, i la pau internacional amb respecte a la llibertat i l’autonomia de les dones

a. Fonamentar les relacions internacionals en el treball per una pau i seguretat humana amb justícia social i ambiental, per la defensa de les llibertats i drets humans, socials i polítics, especialment de les dones, en l’evitació de la guerra i per a la llibertat dels pobles, reconeixent el paper de les dones en la construcció de la pau i en el sosteniment de la vida

b. Desinversions públiques en la indústria de destrucció per aconseguir el desarmament i la desmilitarització com a via per a la prevenció i resolució de conflictes

c. Assegurar la participació de les dones en tots els processos de pau i seguretat, en prevenció, situació de conflicte i post-conflicte, i desarmament

d. Donar suport a les reivindicacions de les dones dels països amb conflictes armats per ser presents en els espais de mediació i resolució de conflictes com les Taules per la Pau i els espais de relació post-conflictes

e. Signar totes les resolucions de NNUU i tractats internacionals relacionades amb la pau i la resolució de conflictes armats, com el Tractat de Comerç d’Armes o la resolució del Consell de Seguretat de NNUU 1325, i establir els plans d’acció per aplicar les regulacions pertinents i fer efectives les signatures

f.  Sol•licitar l’ingrés en aquells organismes intragovernamentals que treballen per la construcció de la pau i la seguretat

g. Compliment de criteris ètics en es relacions comercials públiques tant en l’aprovisionament de matèries primeres,  la producció, distribució i comercialització: equitat, justícia social i ambiental, drets i llibertats…especialment per tot el que té a veure amb les desigualtats, discriminacions, opressions i violències a dones i criatures